Home
Stem
Bekijk video
Doe mee
Contact
Winnaars
Planning
Partners

Disclaimer

Disclaimer / Algemene voorwaarden

Disclaimer/Algemene voorwaarden t.b.v. ‘Beste Product van het Jaar Nederland’, versie Juli 2020

Onderstaand vindt u de Disclaimer die van toepassing is op de Publieksprijs ‘Beste Product van het Jaar Nederland’ (alsmede op de inhoud van deze site), een initiatief van Q&A Insights BV (hierna te noemen: Q&A) in samenwerking met Consumer Contest Company BV, hierna te noemen CCC.

Art 1. Wijziging Disclaimer

Q&A en CCC behouden zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Bij veranderingen stellen Q&A en CCC u hiervan op de hoogte.

Art 2. Juistheid en volledigheid van gepubliceerde informatie

Hoewel Q&A en CCC haar uiterste best doen om zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij in verband met de Publieksprijs ‘Beste Product van het Jaar Nederland’ verkrijgt en publiceert via de diverse kanalen (waaronder deze website) aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden vermeld via de diverse kanalen (waaronder deze website).

Art 3. De publicatie/wijzig/verwijder rechten

Q&A en CCC behouden zich het recht om, naar eigen goeddunken, inhoud die door Q&A en CCC in het kader van de Publieksprijs ‘Beste Product van het Jaar Nederland’ is verschaft te publiceren, wijzigen, weigeren of verwijderen. Q&A en CCC keuren het publiceren van informatie die eventueel niet wetmatig is bij de Europese wet niet goed. Q&A en CCC behouden zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de informatie, de inhoud, het gebruik, het ontwerp, de verleende diensten of enig ander onderwerp van de Publieksprijs 'Beste Product van het Jaar Nederland' website, te wijzigen.

Art 4. Juistheid van informatie deelnemende consumenten

U stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer u deelneemt aan de Publieksprijs ‘Beste Product van het Jaar Nederland’. Q&A en CCC behouden zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent iedere deelnemende consument om wat voor reden dan ook uit te sluiten van deelname aan de verkiezing, ook zonder de beperking of de schending van deze disclaimer, of niet overeenkomstig Europese wetten en richtlijnen.

Art 5. Toestemming tot het sturen van e-mail aan deelnemende consumenten

Met het achterlaten van het e-mailadres geeft de deelnemende consument Q&A en CCC toestemming om een e-mail ter verificatie toe te sturen en indien van toepassing te informeren over de prijswinnaars.

Art 6. Toestemming verstrekken gegevens in het geval van een klacht

Als u een klacht heeft gemeld bij Q&A en/of CCC zal Q&A en/of CCC alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, uw mening, wens of klacht ten aanzien van de dienstverlening van Q&A en/of CCC of leveranciers c.q. partners van Q&A en/of CCC, uw e-mailadres en/of contactgegevens verstrekken aan betrokken partijen. Altijd met als doel actie te ondernemen en daarover een terugkoppeling te doen. Zonder uw expliciete toestemming verstrekt Q&A en/of CCC geen persoons- of contactgegevens aan derden of andere leden (zie ook het Privacy Statement).

Art 7. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de Publieksprijs ‘Beste Product van het Jaar Nederland’, waaronder doch niet beperkt tot de vaste inhoud, de vormgeving, de vragenlijsten, de technologie en de URL, liggen bij Q&A (en/of haar moederorganisatie Avantage BV) en CCC. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van (dan wel van Avantage BV) en CCC (anders dan de informatie die u zelf aan Q&A en/of CCC heeft toevertrouwd) is verboden zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van Q&A en/of CCC. Bij het aanleveren van informatie aan Q&A of CCC verklaart u dat, bij het gebruik van deze informatie door Q&A en/of CCC, geen auteursrecht of copyright wordt overtreden berustend bij een derde partij. U vrijwaart Q&A en/of CCC en/of Avantage BV hiermee van alle directe en indirecte schade opgelopen door het schenden van auteursrechten of copyrights.

Art 8. Aansprakelijkheid voor schade door deelname aan de Publieksprijs ‘Beste Product van het Jaar Nederland’

Q&A (en Avantage BV) en CCC zijn niet verantwoordelijk voor schade die is geleden door deelname aan de Publieksprijs ‘Beste Product van het Jaar Nederland’ door producenten, consumenten en/of andere belanghebbenden. Tevens stellen deelnemers (producenten, consumenten en/of andere belanghebbenden) aan de Publieksprijs 'Beste Product van het Jaar Nederland' Q&A (en Avantage BV) en CCC schade- en schuldeloos voor aanklachten, acties, verplichtingen, verlies, schade, kosten of uitgaven (direct of indirect, contractueel of bij besluit, of op andere wijze) opgelopen, verklaard of toegekend aan Q&A (en/of Avantage BV) en CCC, voortgekomen uit deelname aan de Publieksprijs ‘Beste Product van het Jaar Nederland’ door welke organisatie en/of persoon dan ook.

Art 9. Rechts- en forumkeuze

Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.