Home
Stem
Bekijk video
Doe mee
Contact
Winnaars
Planning
Partners

Privacy Statement

Privacy Statement ‘Beste Product van het Jaar’ Nederland voor consumenten, versie Juli 2020

1. Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op de verkiezing ‘Beste Product van het Jaar Nederland’, waaronder:
  • De website www.besteproductvanhetjaar.nl alsmede de URL’s die doorlinken naar deze website;
  • Het invullen van de online vragenlijsten;
  • De formulieren met invulvelden voor persoonlijke gegevens.


2. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het invullen van de vragenlijst laat je de volgende persoonsgegevens bij ons achter: e-mailadres, geslacht, leeftijd en postcode (alleen de 4 cijfers).

3. Wie verwerkt de gegevens?

Q&A Insights BV (KVK 58913009) stelt de inhoud van de website en de vragenlijst samen. Daarnaast rubriceert zij de resultaten uit de vragenlijsten. De geautomatiseerde uitvoering van de vragenlijst besteedt zij uit aan Q&A panel services BV (KVK 32111416). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Q&A blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4. Wie bewaart de gegevens en hoe lang?

De persoonsgegevens worden in opdracht van Q&A Insights BV vanuit het vragenlijstsysteem opgeslagen in een strikt beveiligde database op servers bij externe partijen in Nederland. Deze partijen beveiligen de servers op een adequate wijze en toetsen deze regelmatig. De persoonsgegevens worden uiterlijk een jaar nadat de vragenlijsten niet meer kunnen worden ingevuld, verwijderd. Hier geldt één uitzondering: als je een e-mail hebt ontvangen met een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen, zijn wij verplicht dit e-emailadres en het tijdstip waarop naar dit e-mailadres is gemaild, vijf jaar lang te bewaren. Deze e-mailadressen worden gehasht opgeslagen. Als er andere wettelijke bewaartermijn (gaan) gelden ten aanzien van de bewaartermijnen, zal Q&A zich aan deze wettelijke bewaartermijnen houden.

5. Op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

De grondslag op basis waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt is toestemming. Je vult de vragenlijst immers vrijwillig in. Deze toestemming kan op elk moment weer worden ingetrokken.

6. Wat is het doel van het verwerken van de persoonsgegevens?

Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens, is het kunnen rubriceren van de beoordelingen die personen geven over producten op basis van geslacht, leeftijd en de 4-cijferige postcode. Persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden doorgegeven aan externe partijen (met uitdrukkelijke uitzondering van Q&A panel services BV). Het doel van het bewaren van het e-mailadres is tweeledig. Ten eerste is dit om te verifiëren of het e-mailadres valide is. Ten tweede voor de loting en communicatie van de consumentenprijzen.

7. Rechten van consumenten/betrokkenen

Volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heb je als consument/betrokkene ook het recht om op verzoek: inzage te krijgen in je persoonsgegevens, deze te corrigeren of te verwijderen, het recht om ‘vergeten te worden’, de gegevensverwerking te beperken of je hier tegen te verzetten, het recht op overdracht van je gegevens (data portabiliteit) en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. Dit verzoek kun je aangeven door een e-mail te sturen naar: secretariaat@qanda.nl.
Als je inzage wilt in je persoonsgegevens vragen wij je vervolgens je te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.
Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

8. Wie zijn de ontvangers van de (verwerkte) persoonsgegevens?

De antwoorden op de vragenlijsten met daarin geïntegreerd de geanonimiseerde persoonsgegevens, worden groepsgewijs gepresenteerd in een rapportage (tool). Deze kan geraadpleegd worden door retailers en in retail geïnteresseerde organisaties. Zie ook alinea ‘Sponsoren en overige derden’.

9. Sponsoren en overige derden

De website en het vragenlijstsysteem bevatten hyperlinks naar websites van sponsoren. Sponsoren kunnen in additionele vragen extra persoonsgegevens vragen om je te benaderen (zoals naam, huisnummer en telefoonnummer). Je bent niet verplicht deze in te vullen. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van sponsoren of andere derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. De sponsoren hebben hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hun privacy beleid. Wij raden je aan de privacyverklaring te lezen voor gebruik van deze websites.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien er nog vragen zijn over dit privacy statement kun je contact opnemen met info@besteproductvanhetjaar.nl

Of:
Q&A Insights BV
Printerweg 22
3821 AD Amersfoort
033 2454637

11. Klachten

Klachten kun je kenbaar maken via: secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker).

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Info@autoriteitpersoonsgegevens.nl