Home
Stem
De verkiezing
Doe mee
Contact
Winnaars
Planning
Partners

Privacy Statement

Privacy Statement ‘Beste Product van het Jaar Nederland’ 2022-2023 voor consumenten Versie Januari 2022

1. Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op de verkiezing ‘Beste Product van het Jaar Nederland’, waaronder:
 • De website www.besteproductvanhetjaar.nl alsmede de URL’s die doorlinken naar deze website;
 • Het invullen van de online vragenlijsten;
 • Het contactformulier met invulvelden voor persoonlijke gegevens op www.besteproductvanhetjaar.nl;


2. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het invullen van de vragenlijst laat je de volgende persoonsgegevens bij ons achter: e-mailadres, geslacht, leeftijd en postcode.
Op de website www.besteproductvanhetjaar.nl kun je een contactformulier invullen om een vraag te stellen of een opmerking te plaatsen. Om de vraag vervolgens te kunnen beantwoorden, vragen wij jou om in het contactformulier jouw naam en e-mailadres in te vullen. Indien jij wenst dat wij telefonisch contact met jou opnemen, kun je ook jouw telefoonnummer invullen.

3. Wie verwerkt de gegevens?

Q&A Insights BV (KVK 58913009) stelt de inhoud van de website en de vragenlijst samen. Daarnaast rubriceert zij de resultaten uit de vragenlijsten. De geautomatiseerde uitvoering van de vragenlijst besteedt zij uit aan haar moedermaatschappij Q&A panel services BV (KVK 32111416). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Q&A blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4. Wie bewaart de gegevens en hoe lang?

De persoonsgegevens worden in opdracht van Q&A Insights BV vanuit het vragenlijstsysteem opgeslagen in een beveiligde database op servers bij externe partijen in Nederland (Exonet) en Europa (Microsoft). Deze partijen beveiligen de servers op een adequate wijze. De persoonsgegevens worden uiterlijk een jaar nadat de vragenlijsten niet meer kunnen worden ingevuld en/of nadat het contactformulier is ingevuld en is beantwoord, verwijderd. Hier geldt één uitzondering: als je een e-mail hebt ontvangen met een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen, zijn wij verplicht dit e-emailadres en het tijdstip waarop naar dit e-mailadres is gemaild, vijf jaar lang te bewaren. Deze e-mailadressen worden gehasht opgeslagen. Als er andere wettelijke bewaartermijn (gaan) gelden ten aanzien van de bewaartermijnen, zal Q&A zich aan deze wettelijke bewaartermijnen houden.

5. Op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Vragenlijst
De grondslag op basis waarvan het persoonsgegeven e-mailadres wordt verwerkt is ‘toestemming’. Deze toestemming kan op elk moment weer worden ingetrokken. Om de toestemming in te trekken kun je mailen naar: info@besteproductvanhetjaar.nl of secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker).
De grondslag voor de andere persoonsgegevens (geslacht, leeftijd en postcode) is ‘gerechtvaardigd belang’. Deze gegevens worden alleen groepsgewijs gepresenteerd (nooit individueel).

Contactformulier Zoals al opgemerkt, beiden wij via onze website de mogelijkheid om een vraag te stellen of een opmerking te plaatsen via een contactformulier. Hierbij wordt gevraagd je naam en e-mailadres in te vullen (en optioneel je telefoonnummer). Met het invullen van jouw persoonsgegevens geef jij toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

6. Wat is het doel van het verwerken van de persoonsgegevens?

Vragenlijst
Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens: geslacht, leeftijd en de postcode is het kunnen rubriceren van de antwoorden in groepen (bijvoorbeeld de groep mannen en de groep vrouwen).
Het doel van het bewaren van het e-mailadres is tweeledig. Ten eerste is dit om te verifiëren of het e-mailadres valide is. Ten tweede voor de loting en communicatie van de consumentenprijzen.

Contactformulier
De verwerking van de in het contactformulier ingevulde persoonsgegevens vindt plaats voor de volgende doelen:
 • naam: om ons antwoord aan jou te kunnen personaliseren;
 • e-mailadres: om een antwoord aan je te kunnen versturen;
 • telefoonnummer: om – indien jij dit wenst – telefonisch contact met jou op te kunnen nemen.

7. Rechten van consumenten/betrokkenen

Volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heb je als betrokkene ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de navolgende rechten:
 • het recht op informatie over de verwerkingen van jouw persoonsgegevens;
 • het recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
 • het recht om de van jouw verwerkte persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen;
 • het recht om ‘vergeten te worden’, de gegevensverwerking te beperken of je hier tegen te verzetten;
 • het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens (data portabiliteit);
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.
Je kunt gebruik maken van één van jouw bovenstaande rechten door een e-mail te sturen naar: secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker).
Als je inzage wilt in jouw persoonsgegevens vragen wij je vervolgens je te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

8. Wie zijn de ontvangers van de (verwerkte) persoonsgegevens?

De resultaten van de verkiezing worden alleen groepsgewijs gepresenteerd in een rapportage (tool) voor producenten/retailers en/of andere geïnteresseerden en/of op de site www.besteproductvanhetjaar.be. Er zijn dus geen ontvangers van de (verwerkte) persoonsgegevens.
N.B. lees ook alinea ‘Sponsoren en overige derden’.

9. Sponsoren en overige derden

De website en het vragenlijstsysteem kunnen hyperlinks bevatten naar websites van sponsoren. Sponsoren kunnen in additionele vragen extra persoonsgegevens vragen om je te benaderen (zoals naam, huisnummer of telefoonnummer). Je bent niet verplicht deze in te vullen. Als je ze wel wilt invullen zal expliciet je toestemming gevraagd worden voor het delen van deze gegevens. Er wordt dan o.a. aangegeven met wie en voor welk doel de persoonsgegevens gedeeld worden. Zonder deze toestemming zullen de gegevens niet gedeeld worden met derden.
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van sponsoren of andere derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. De sponsoren en overige derden hebben hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hun privacy beleid. Wij raden je aan de privacyverklaring te lezen voor gebruik van deze websites.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien er nog vragen zijn over dit privacy statement kun je contact opnemen met info@besteproductvanhetjaar.nl of secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker).

Of:
Q&A Insights BV
Printerweg 22
3821 AD Amersfoort
Nederland
0031 (0)33 2454637

11. Klachten

Klachten kun je kenbaar maken via: info@besteproductvanhetjaar.nl of secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker).

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Info@autoriteitpersoonsgegevens.nl